Državna poticajna sredstva

Državna poticajna sredstva za raspoložive uplate do 5.000 kuna iznose 1,80%. Maksimalni iznos poticaja iznosi 90 kuna po jednom štediši. Pod raspoloživom štednjom smatraju se sve uplate stambene štednje umanjene za iznos naknada naplaćenih od strane štedionice tijekom jedne kalendarske godine (sklapanje ugovora o stambenoj štednji, vođenje računa, izmjene i sl.).

Državna poticajna sredstva, ovisno o vrsti štednje, ukamaćuju se po istoj kamatnoj stopi kao i štedni ulog.

Ako je vrijeme štednje kraće od 5 godina, štediša ima pravo na državna poticajna sredstva samo ako namjenski koristi ušteđevinu tj. ukoliko zatraži stambeni kredit. Ukoliko štediša prekine štednju prije isteka roka od 5 godina, a tom prilikom ne zatraži stambeni kredit, stambena štedionica državna poticajna sredstva s pripadajućom kamatom dužna je vratiti Ministarstvu financija.

Ako je vrijeme štednje 5 godina i duže, štediša ima pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava i pripadajuće kamate, bez obzira na to koristi li stambeni kredit ili ne.