Stambena štednja

Posebna namjenska štednja s državnim poticajem koja uključuje mogućnost dobivanja dugoročnog stambenog kredita.

Imam li neke pogodnosti u HPB-Stambenoj štedionici?

 • Sve štednje je moguće ugovoriti u kunama ili uz zaštitnu valutnu klauzulu u eurima
 • Ugovaranjem štednje ugovarate i uvjete stambenog kredita unaprijed
 • Kredit ne morate realizirati po isteku štednje
 • Kredit možete realizirati i prije isteka štednje
 • Obiteljska štednja – svaki član obitelji može imati vlastiti ugovor o stambenoj štednji, vlastita državna poticajna sredstva, svoju ušteđevinu, a obitelj ostvaruje veću dobit

Stambena štednja u brojkama

 • DPSDržavna poticajna sredstva. za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini iznosi 1,20%
 • Kamatna stopa na štednju u kunama na 5 godina iznosi 1,85%
 • Kamatna stopa na štednju uz valutnu klauzulu EUR na 5 godina iznosi 1,25%
 • Fiksna kamatna stopa na stambeni kredit uz valutnu klauzulu EUR prve 2 godine iznosi 2,79% (EKS 3,26%), za preostalih 8 godina fiksna kamatna stopa iznosi 2,99% (EKS 3,17%)
 • Maksimalni iznosa kredita do 200.000 eura odnosno 1.500.000 kuna

Često postavljena pitanja

Stambena štednja
Tko sve može biti štediša?
Stambeni štediša i korisnik stambenog kredita može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Štediša i korisnik stambenog kredita može biti općina i grad ako ta sredstva koriste za izgradnju stanova radi rješavanja stambenih potreba osoba slabijeg imovnog stanja. Maloljetne osobe, sukladno odredbama OUP, mogu sklopiti i/ili otkazati ugovor i/ili raspolagati sredstvima stambene štednje samo uz potpis roditelja odnosno zakonskog zastupnika, sve sukladno odredbama Obiteljskog zakona i tumačenjima nadležnog resornog Ministarstva.
Može li maloljetna osoba (dijete) sklopiti stambenu štednju?
Dijete može imati Ugovor o stambenoj štednji čim dobije matični broj građana. Potpisnik ugovora za maloljetnu osobu je zakonski zastupnik, odnosno jedan od roditelja ili staratelj. Pri sklapanju ugovora potrebno je priložiti dokument koji sadrži matični broj djeteta (domovnica, putovnica, rodni list). S 18 godina vlasnik ugovora ima pravo na samostalno raspolaganje sredstvima.
Koliko je potrebno uplatiti sredstva za dobivanje maksimalnog državnog poticaja te koliko on iznosi?
Ukoliko tijekom jedne kalendarske godine na štednom računu imate raspoloživu uplatu stambene štednje koja je jednaka 5.000,00 kn ostvarujete pravo na puni iznos državnih poticajnih sredstava za tu godinu.
Može li štediša štedjeti u više stambenih štedionica i ostvarivati pravo na državna poticajna sredstva po svim ugovorima?
Državna poticajna sredstva tijekom jedne kalendarske godine odobrit će se stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici.
Kada se naplaćuje naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji?
Naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji naplaćuje se jednokratno od prvih štednih uloga u visini od 1% ugovorenog iznosa štednje te se u slučaju raskida ugovora stambene štednje ne vraća štediši.
Može li se tijekom štednje mijenjati vrsta štednje i ugovoreni iznos štednje?
Vrsta štednje i ugovoreni iznos mogu se mijenjati tijekom razdoblja štednje u štednjama s istom valutom. Izmjene iz jedne valute u drugu nisu moguće.
 • Kod izmjene vrste štednje iz štednje s nižom kamatnom stopom u štednju s višom kamatnom stopom, viša kamatna stopa na ušteđevinu obračunava se od datuma sklapanja aneksa ugovora.
 • Kod izmjene vrste štednje iz štednje s višom kamatnom stopom u štednju s nižom kamatnom stopom vrši se konverzija kamate na ušteđevinu po kamatnoj stopi nove vrste štednje od datuma sklapanja ugovora, odnosno datuma prve uplate.
 • Kod izmjene ugovorenog iznosa štednje sa nižeg ugovorenog iznosa na viši ugovoreni iznos naplaćuje se razlika naknade do 1% ugovorenog iznosa u skladu s novo ugovorenim iznosom.
 • Kod izmjene ugovorenog iznosa štednje s višeg ugovorenog iznosa na niži ugovoreni iznos, razlika naknade ne vraća se štediši.
Mogu li djedovi i bake ugovoriti štednju za svoje unuke?
 • Mogu sklopiti ugovor o stambenoj štednji na svoje ime, a kod javnog bilježnika opunomoće unuka ili unuku kao nasljednika ugovora o stambenoj štednji.
 • Mogu sklopiti ugovor za svoje unuke, ali roditelji moraju potpisati Zahtjev.
Kakve su posljedice raskida Ugovora stambene štednje?
U slučaju raskida Ugovora stambene štednje štediša nema pravo na povrat naknade zaračunate prilikom sklapanja ugovora stambene štednje, a zaračunava mu se i izlazna naknada sukladna Odluci o visini naknada. Državna poticajna sredstva zajedno sa pripadajućim kamatama se ne isplaćuju.
Uvid u stanje računa stambene štednje

Stanje računa stambene štednje i/ili kredita moguće je saznati:

Ponuda stambenih štednji

Mini 2 štednja

Vrijeme štednje od samo 2 godine. Rok otplate stambenog kredita do 18 godina.

U kunama
Kamata na stambenu štednju 1,70%, fiksno
Kamata na stambeni kredit 4,70%, fiksno

Uz valutnu klauzulu EUR
Kamata na stambenu štednju 0,80%, fiksno
Kamata na stambeni kredit 3,80%, fiksno

Maxi štednja

Vrijeme štednje od samo 5 godina. Rok otplate stambenog kredita do 18 godina.

U kunama
Kamata na stambenu štednju 1,85%, fiksno
Kamata na stambeni kredit 4,85%, fiksno

Uz valutnu klauzulu EUR
Kamata na stambenu štednju 1,25%, fiksno
Kamata na stambeni kredit 4,25%, fiksno

Multi štednja

Vrijeme štednje od samo 5 godina. Rok otplate stambenog kredita do 20 godina.

U kunama
Kamata na stambenu štednju 1,80%, fiksno
Kamata na stambeni kredit 4,80%, fiksno

Uz valutnu klauzulu EUR
Kamata na stambenu štednju 0,90%, fiksno
Kamata na stambeni kredit 3,90%, fiksno

Multi dječja štednja

Vrijeme štednje od samo 5 godina. Rok otplate stambenog kredita do 20 godina.

U kunama
Kamata na stambenu štednju 1,80%, fiksno
Kamata na stambeni kredit 4,80%, fiksno

Uz valutnu klauzulu EUR
Kamata na stambenu štednju 0,90%, fiksno
Kamata na stambeni kredit 3,90%, fiksno