Naknade

U skladu s internim aktima i Općim uvjetima poslovanja, Štedionica obračunava i naplaćuje naknade za usluge koje obavlja po ugovorima o stambenoj štednji, po ugovorima o stambenim kreditima i po ugovorima o kreditima za međufinanciranje.

Vrste, visina i način naplate naknade propisane su Odlukom o tarifi naknada.

 

Odluka o naknadama HPB-Stambene štedionice